اولین کنفرانس احتراق ایران

اولین کنفرانس احتراق ایران

1st Combustion Conference of Iran

اولین کنفرانس احتراق ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۴ توسط انجمن احتراق ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس احتراق ایران