اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

The first scientific conference on modern approaches to human sciences in Iran

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران