هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، شهریور ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

8th International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست