کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته، آبان ماه ۱۳۹۷