پنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تیر ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

Fifth International Congress of Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر پنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست