چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

Fourth International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست