دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۹۹

دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

2nd International Congress of Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست