شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، مهر ماه ۱۴۰۲

شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

The 16th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction

پوستر شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر