نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه ۱۳۸۶

نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

Ninth National Seminar on Irrigation and Evaporation Reduction

نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایراندانشگاه شهيد باهنر كرمانانجمن مهندسي آبياري و آب در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر