چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور ماه ۱۳۹۶

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

14th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction

پوستر چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،بخش مهندسي آب دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر