دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور ماه ۱۳۹۲

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

12th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction

پوستر دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر