پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور ماه ۱۳۹۸

پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

15th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction

پوستر پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر