سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور ماه ۱۳۹۴

سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

13th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration

پوستر سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر