سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

13th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration

سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۴ تا ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر