دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ تا ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:
- گردآوری و ارائه آخرین یافته های علمی در زمینه مدیریت مصرف آب در کشاورزی
- ارائه تجربیات موفق کارشناسان بخش صنعت آب کشور
- تبادل نظر و شرکت در درس های کارشناسی محققین، کاربران، کارشناسان و دانشجویان صنعت آب کشور

محورهای کنفرانس:
- نیاز آبی گیاهان
- مدیریت منابع آب و خاک
- آبیاری و زهکشی
- ساختمان های آبی
- کاربرد کامپیوتر و هوش محاسباتی در علوم آب
- مهندسی ارزش
- آبخوانداری
- مسایل آب و محیط ریستمقالات پذیرش شده در دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر