نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ تا ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی آبیاری و آب در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر