دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

2nd Water Resources Management

دومین کنفرانس مدیریت منابع آب در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۵ تا ۴ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مدیریت منابع آب