چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

4th Urban Planing and Management Conference

پوستر چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،شهرداری مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری