اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۳۸۵

اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

1st Urban Planing and Management Conference

اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری