دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

2nd Urban Planing and Management Conference

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،شهرداري مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری