سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، فروردین ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

3rd Urban Planing and Management Conference

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری