پنجمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

Fifth Scientific Conference on Applied Research in Science and Technology of Iran

پوستر پنجمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

پنجمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران