اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

The first scientific conference of applied research in science and technology of Iran

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران