چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

Water Harvesting and Watershe Management Congress

پوستر چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی،انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران