هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، آبان ماه ۱۳۹۴

هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

17th International Conference on Rail Transportation

هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانانجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی