شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، مهر ماه ۱۳۹۳

شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

16th International Conference on Rail Transportation

پوستر شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۳ توسط ،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانانجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی