دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، آبان ماه ۱۳۸۹

دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

12th Railway Transportation Conference

دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۹ توسط ،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانانجمن حمل و نقل ريلي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی