پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، مهر ماه ۱۳۹۲

پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

پوستر پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانانجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران در شهر تهران برگزار گردید.