هشتمین همایش حمل و نقل ریلی، آبان ماه ۱۳۸۵

هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

8th Railway Transportation Conference

هشتمین همایش حمل و نقل ریلی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۸۵ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانانجمن حمل و نقل ريليدانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش حمل و نقل ریلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش حمل و نقل ریلی