دهمین همایش حمل و نقل ریلی

دهمین همایش حمل و نقل ریلی

10th Railway Transportation Conference

دهمین همایش حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورها و موضوعات ارائه مقالات:

1- مدیریت و اقتصاد حمل و نقل ریلی
2- زیر بنا و تاسیسات
3- ناوگان
4- بهره برداریمقالات پذیرش شده در دهمین همایش حمل و نقل ریلی