هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

7th Railway Transportation Conference

هفتمین همایش حمل و نقل ریلی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط دانشگاه شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش حمل و نقل ریلی