نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

09th Power Systems Protection & Control Conference

نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۳ تا ۲۵ دی ۱۳۹۳ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت