ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

06th Power Systems Protection & Control Conference

ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۰ تا ۱۴ دی ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت