پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

05th Power Systems Protection & Control Conference

پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۹ تا ۲۲ دی ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.