هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

07th Power Systems Protection & Control Conference

هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ تا ۱۳ دی ۱۳۹۱ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت