هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت، دی ماه ۱۴۰۱

هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

17th Conference on Protection and Automation in Power Systems

پوستر هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت