هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

08th Power Systems Protection & Control Conference

هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۲ تا ۲۶ دی ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت