دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

2nd Power Systems Protection & Control Conference

دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۶ توسط دانشگاه امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت