اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۵ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۵ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل