ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت، خرداد ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

The 6th International Conference on Chemical and Petroleum Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت