هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، آبان ماه ۱۴۰۰

هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

17th National Congress of Chemical Engineering of Iran

پوستر هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران