دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

12th National Iranian Chemical Engineering Congress

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی سهند،انجمن شیمی ایراندانشگاه صنعتي سهندانجمن مهندسي شيمي ايران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران