هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذر ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

The 7th National Conference on New Approaches in Education and Research

پوستر هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه آموزش عالی مازیارآموزش و پرورش محمودآباد - مازندران در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش