دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، شهریور ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

Second National Conference on Modern Approaches to Education and Research

پوستر دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد- دانشكده فني و حرفه اي محمودآباد در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش