پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

5th National Conference on Modern Approaches to Education and Research

پوستر پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،آموزش و پرورش مازندران در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش