چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذر ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

Fourth National Conference on Modern Approaches to Education and Research

پوستر چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۸ توسط ،آموزش و پرورش مازندران در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش