چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

The Forth News Conference on Positive Psychology

پوستر چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر