ششمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت، آبان ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

The 6th National Organization and Management Research Conference

پوستر ششمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت