دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت، آذر ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

Second National Conference on Organizational and Management Research

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت