چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت، آبان ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

The 4th National Organization and Management Research Conference

پوستر چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر اسلامشهر مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت